QSNP

Chen Ding, Edwin Peter Lobo, Mir Alimuddin, Xiao-Yue Xu, Shuo Zhang, Manik Banik, Wan-Su Bao, He-Liang Huang

arXiv:2403.02659 [quant-ph]

Published 5 March 2024