QSNP

Yu Guo, Hao Tang, Jef Pauwels, Emmanuel Zambrini Cruzeiro, Xiao-Min Hu, Bi-Heng Liu, Yu-Feng Huang, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo, Armin Tavakoli

arXiv:2306.13495 [quant-ph]

Published 23 June 2023