QSNP

Feng-Yu Lu, Ze-Hao Wang, Víctor Zapatero, Jia-Lin Chen, Shuang Wang, Zhen-Qiang Yin, Marcos Curty, De-Yong He, Rong Wang, Wei Chen, Guan-Jie Fan-Yuan, Guang-Can Guo and Zheng-Fu Han

Phys. Rev. Lett. 131, 110802

Published 13 September 2023